Januari 2021 – fotografie

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Jannike Huisman, handelend onder de naam: Jannike Huisman Media. Bij afnemen van producten of diensten gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Jannike Huisman Media.

Gegevens

Jannike Huisman Media
Website: www.jannikehuisman.com
Telefoon : +31 (0)6 42543252

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. In dit geval, Jannike Huisman.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Ook wel de opdrachtgever genoemd.
Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Aanbod en aanvaarding van de opdracht

3.1 Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte.
3.2 Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf. Voor nieuwe overeenkomsten of aanvulling van deze overeenkomst doet fotograaf een nieuw aanbod of prijsopgave.
3.3 Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden.
3.4 Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
3.5 Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
3.6 Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

4. Uitvoering van de opdracht

4.1 Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
4.2 Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.
4.3 Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
4.4 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor geschikte fotolocaties, waarbij opdrachtgever tevens zorg dient te dragen voor toegang tot die locatie en toestemming om op die locatie te mogen fotograferen. Indien hiermee kosten gemoeid gaan, zijn deze voor rekening van opdrachtgever.
4.5 Mocht de fotograaf om een bepaalde reden onmogelijk zijn om op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door ziekte of een andere vorm van overmacht, dan zal er een nieuwe afspraak met de klant worden gemaakt. Of indien mogelijk zal een vervangende fotograaf worden gezocht.

5. Levering

5.1 Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
5.2 Fotograaf maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie foto’s. Opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed. Fotograaf doet een nabewerking van deze foto’s.
5.3 Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.  Fotograaf zal nadrukkelijk geen nabewerking toepassen op bestaande elementen, zoals het verwijderen van deze elementen of extreme nabewerking toepassen, zoals het wijzigen van lichaamsproporties. Extra nabewerking is mogelijk na overleg en tegen aanvullende betaling.
5.4 Fotograaf levert enkel nabewerkte fotobestanden in .jpg formaat, en levert nimmer onbewerkte bestanden of RAW bestanden van de foto’s. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto’s te ontvangen.
5.5 De foto’s worden digitaal geleverd, middels een downloadlink.

6. Vergoeding

6.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
6.2 Als aannemelijk is dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Fotograaf dit doorberekenen aan Opdrachtgever.

7. Factuur en betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2 Indien Opdrachtgever niet op tijd betaalt, zal Opdrachtgever een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien Opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.
7.3 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

8. Annulering

8.1 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
8.2 Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
8.3 Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten, waaronder doch niet uitsluitend het album. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld.

10. Auteursrecht en licentie

10.1 Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf.
10.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen of het om commercieel werk gaat.
10.3 Opdrachtgever mag foto’s voor eigen gebruik verveelvoudigen. Opdrachtgever mag daarbij de foto’s echter niet wijzigen of bewerken.
10.4 Particuliere opdrachtgevers verkrijgen een licentie voor de publicatie van de foto’s op social media, mits onder naamsvermelding van fotograaf.
10.5 Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
10.6 Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
10.7 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
10.8 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

11. Portretrecht

11.1 Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
11.2 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

12. Aansprakelijkheid en rechten van derden

12.1 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
12.2 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden.
12.3 Fotograaf is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer opdrachtgever niet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan, waaronder doch niet uitsluitend het voorkomen dat derden flitsen tijdens belangrijke fotomomenten of de hinderlijke aanwezigheid van derden waaronder andere professionele fotografen of videografen.
12.4 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

13. Wijzigen van de algemene voorwaarden

13.1 Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
13.3 Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

14. Rechts- en forumkeuze

14.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
14.2 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Follow Me!